หัวข้อหลัก

0871216688
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์  

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

                จากการระดมความคิดเห็น ที่เกิดจากการวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ปัญหาความต้องการของประชาชน นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ นำมาบูรณการในการกำหนดเป็นวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย ดังนี้

ทำงานด้วยความโปร่งใส บริการประทับใจ 

ก้าวไกลด้วยศักยภาพ

 

พันธกิจ (Mission)

ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

พัฒนาและบำรุงรักษาการคมนาคมและปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยว

ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างชุมชนเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการป้องกัน

             และแก้ไขปัญหายาเสพติด

ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา การศาสนา และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม

เอกสารประกอบ
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 2728 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 27 มกราคม 2565
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 3.87.33.97
คุณเข้าชมลำดับที่ 872,755

หัวข้อหลัก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
ที่ทำการ อบต.นิยมชัย ถ.สระโบสถ์-ชัยบาดาล ลบ 15240
Tel : 036-689758   Fax : 036689946
Email : niyomchai.sao@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.