หัวข้อหลัก

0871216688
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     ยุทธศาตร์ 

ยุทธศาตร์
ยุทธศาตร์  

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนให้มีทักษะการประกอบอาชีพและรวมกลุ่มต่างๆ

  ส่งเสริมการท่องเที่ยว

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

  ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาและให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน

  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค

   การพัฒนาระบบจราจร

  การพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์

   พัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลตลอดชีวิตและส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย

   พัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งปลอดยาเสพติด

 . ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อพัฒนาสุขภาพ อนามัยที่ดี พร้อมทั้งควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ

   ส่งเสริมการเล่นกีฬา นันทนาการ และการออกกำลังกาย

   ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธษรณภัย

   ส่งเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

การเกษตร

   เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการเกษตรให้แก่ภาคเกษตรกรรม

   การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

  ส่งเสริมทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนา และร่วมตรวจสอบตามหลักธรรมาภิบาล

   พัฒนาความรู้ความสามารถผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานและลูกจ้าง จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พร้อมปรับทัศนคติ ค่านิยม การทำงานที่ดี

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   จัดระบบบำบัดน้ำเสีย และจัดระบบกำจัดขยะเพื่อลดมลภาวะให้แก่สิ่งแวดล้อม

 

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 2728 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 27 มกราคม 2565
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 3.87.33.97
คุณเข้าชมลำดับที่ 872,512

หัวข้อหลัก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
ที่ทำการ อบต.นิยมชัย ถ.สระโบสถ์-ชัยบาดาล ลบ 15240
Tel : 036-689758   Fax : 036689946
Email : niyomchai.sao@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.